Μελέτη: ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΑΡΣ-ΚΟΒ-2

{Δεν παρατηρήσαμε καμία σημαντική επίδραση της κατάστασης του εμβολίου στην τιμή Ct, ούτε όταν ελέγξαμε το προϊόν του εμβολίου ή το φύλο. Εξετάζοντας ένα υποσύνολο δειγμάτων με χαμηλή τιμή Ct (<25), ανιχνεύσαμε μολυσματικό ιό σε παρόμοια ποσοστά και σε παρόμοιους τίτλους σε δείγματα από εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα άτομα.

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι τα εμβολιασμένα άτομα που έχουν μολυνθεί με παραλλαγές Delta είναι ικανά να αποβάλλουν μολυσματικό ΣΑΡΣ-ΚΟΒ-2 και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διάδοση του ΚΟΒΙΝΤ-19…}

➤ πηγή μελέτης PLOS Pathogens 30-09-2022:
Shedding of infectious SARS-CoV-2 despite vaccination
Riemersma KK, Haddock LA III, Wilson NA, Minor N, Eickhoff J, et al. (2022) Shedding of infectious SARS-CoV-2 despite vaccination. PLOS Pathogens 18(9): e1010876.
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010876


Tags: